GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Biblos Alaçatı Resort Otel İnşaat ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi (BIBLOS RESORT ALAÇATI) olarak kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK kanunu”)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

Şirketimiz internet sitesine veya rezervasyon yapılabilecek 3. kişi ve kurumlara ait internet sitelerine verilen kişisel bilgiler, elektronik posta, sosyal medya (facebook, twitter, instagram vd) paylaşımları, ticari elektronik ileti onayları yoluyla ve şirketimiz veri tabanında kayıtlı olan kişiler, rezervasyon yapanlar, BIBLOS RESORT. ALAÇATI etkinliklerinden yararlananlar, şirketimiz ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla, kartvizit, cv vb. yollarla kişisel verilerini paylaşan kişiler Şirketimiz ile veya Şirketimiz ile paylaşılabilecek şekilde Şirketimiz iş ortakları ile kişisel verilerini yüz yüze ya da mesafeli olarak (internet üzerinden veya telefon ile) hangi yolla olursa olsun paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel veri toplanabilmekte ve bu kişisel veriler işlenebilmektedir. 

Misafirlerimize ait ad, soyad, adres, elektronik posta adresi, telefon numarası, fax gibi iletişim bilgileri, doğum tarihi, ödeme bilgileri, T.C. kimlik numarası, Pasaport bilgileri vb. kişisel veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, rezervasyonları almak, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan, davet ve etkinliklerden haberdar etmek, 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Şirketimiz adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Şirketimiz ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. 

Şirketimiz kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, amacıyla iş ortakları olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcılar, yazılım hizmeti alınan veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir. 

Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve / veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir. 

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Misafirlerimiz kişisel verilere ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Alaçatı Mahallesi 18012 Sokak No: 2/ A Çeşme –İzmir” adresine ıslak imzalı olarak veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ’nda belirtilecek olan diğer yöntemler ile Şirketimiz internet sitesinde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak gönderebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir